صفحه نخست دريافت دفترچه آزمون خريد کارت اعتباری آزمون نام نویسی در آزمون ویرایش نام نویسی دریافت کارت ورود به جلسه مشاهده کارنامه آزمون ارتباط با ما
 
         
     
  ناحیه یک : 38206364 (071)  
  ناحیه دو : 32280948 (071)  
  ناحیه سه : 37382016 (071)  
  ناحیه چهار : 32244917 (071)  
  اداره کل :    
  دوره اول متوسطه : 32358841 (071)  
  دوره دوم متوسطه نظری: 32354799 (071)  
  دوره دوم فنی و حرفه ای: 32358796 (071)  
       
 
 
Copyright © 2020 Amir Nemati All rights reserved